TERMES I CONDICIONS

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

https://roomescapempresas.es/ (d’ara endavant, la Web) és un lloc web propietat de Simulacre Vuit SCP , d’ara endavant EL PROPIETARI, amb CIF/NIF núm.: J66524463 i domicili social en: Carrer De Varsòvia, Núm.15 Local, C.P. 08041 – Barcelona (Barcelona).

L’accés, reproducció i ús dels serveis de la Web requereix l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents a cada moment; EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan el consideri oportú, mitjançant la publicació del nou text en la Web.

És responsabilitat de l’usuari conèixer les Condicions d’Ús abans d’accedir als productes i serveis de la Web; en cas de no estar conforme amb aquestes, li preguem, s’abstingui d’utilitzar-la.

PROPIETAT

La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, imatges animades, vídeos, programes d’ordinador, inclosos els codis html del lloc web, etc.), la Propietat Intel·lectual Del qual li correspon al PROPIETARI, excepte en el referent a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers.

EL PROPIETARI i els seus llicenciadors retenen en tot moment la Propietat Intel·lectual sobre la Web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport al qual s’incorporin), concedint sobre els mateixos únicament els drets d’ús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament cedit s’entén reservat.

A més de l’anterior, EL PROPIETARI és responsable de la selecció, disseny de l’estructura i disposició dels continguts de la Web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a l’obtenció, digitalització i presentació d’aquesta, corresponent-li, per tant, la protecció que l’article 12 i el Títol VIII del Llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.

EL PROPIETARI és també l’únic amo del disseny i imatge gràfica de la Web, reservant-se les accions legals pertinents que li poguessin correspondre contra les persones que realitzin imitacions o usos deslleials d’aquest.

CONTINGUTS WEB I DESCÀRREGUES. USOS PERMESOS I PROHIBITS.

Està permesa:

 • La navegació per la Web, és a dir, l’accés i visualització de la mateixa en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que la mateixa no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió. La navegació per determinades seccions de la Web requereixen el previ registre.
 • Beneficiar-se (previ registre), dels serveis i avantatges prestats pel PROPIETARI a través de la Web als seus usuaris, en les condicions que s’assenyalin expressament en les diferents seccions.

Queda terminantment prohibit:

 • Qualssevol operacions respecte de la Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells que siguin contràries a la Llei, els bons costums i la bona fe.
 • Qualsevol utilització fora de l’àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin finalitats comercials o professionals, inclòs l’enviament de publicitat o missatges i la recopilació i tractament de dades de tercers.
 • Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i/o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat d’ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades. S’exceptua d’aquesta prohibició la publicació en mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de la secció Sala de Premsa.
 • La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de la Web o de qualsevol dels productes facilitats a través d’aquesta.
 • Les operacions i activitats expressament prohibides en qualssevol altres seccions d’aquestes Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el normal funcionament de la Web, a altres usuaris o a qualsevol tercer.

LINKS A LA WEB

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervínculos amb la Web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca del PROPIETARI, de la Web o de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en aquesta. En l’establiment de vincles amb la Web queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, tals com el framing o unes altres.

Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directa o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal.

Així mateix, queda expressament prohibit l’establiment de links amb finalitats mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets de la Web, sense el consentiment previ i exprés del PROPIETARI

En cap cas podrà entendre’s que els vincles a la Web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions del PROPIETARI amb els titulars d’aquests, ni implica suport, patrocini o cap recomanació del PROPIETARI sobre aquests, per la qual cosa EL PROPIETARI no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.

CONTINGUTS I COMPORTAMENT DE L’USUARI

Com a client o usuari de la Web, Vostè es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través de la mateixa i a no emprar-los per a:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 4. Difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació del PROPIETARI o de tercers.
 5. Atemptar contra els drets de Propietat Intel·lectual, Industrial, d’imatge, honor o uns altres que corresponguin al PROPIETARI o a tercers.

EL PROPIETARI tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges són finalment publicades en la Web o no, quedant facultada per a retirar-los quan estimi oportú.

La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d’ús i molt especialment, d’el que es preveu en la present clàusula, facultaran al PROPIETARI per a donar-li de baixa de forma immediata com a usuari o subscriptor de la Web.

CONDICIONS DE LA RESERVA

El joc és per a grups de 2 a 6 persones màxim. L’edat mínima per a jugar és de 14 anys i només podran jugar si en el grup hi ha almenys un adult. A partir de 17 anys ja pot venir sense la necessitat d’un adult.

Els nens menors de 14 anys poden jugar sempre que vagin acompanyats per la família, amb un màxim de 2 nens per joc.

La durada del joc és de 60 minuts, quedant a discreció del personal del joc l’ampliació d’aquest.

Quant a la participació de persones amb mobilitat reduïda (cadires de rodes, crosses), s’aconsella consultar prèviament.

Simulacre Vuit només es faria responsable d’un accident que els usuaris puguin tenir durant el joc si aquest no es deu a una conducta negligent; per això Simulacre Vuit disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.

Simulacre Vuit exercirà el dret de no admissió en els casos que no es compleixin els següents estàndards:

 • Estar sota els efectes de l’alcohol o qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques.
 • Ser portador de qualsevol objecte amenaçador envers les altres persones o coses.
 • Manifestar actituds violentes.

És rotundament obligatori seguir les indicacions, recomanacions del personal del joc que estarà sempre present en el local durant el joc (fora de la sala de joc). Hi ha elements del joc que no formen part d’aquest i que estan degudament senyalitzats. No es requereix cap mena de força. La sala conté elements fràgils i sensibles que han de ser manipulats amb precaució d’acord amb les instruccions explicades a cada equip a la seva arribada.

Incomplir les indicacions, el mal ús de les instal·lacions, gravar o fotografiar l’interior del local suposaran l’expulsió dels participants de forma immediata, perdent així el dret a continuar jugant i la reclamació de qualsevol tipus de devolució i / o d’indemnització.

Simulacre Vuit es reserva el dret de suspendre l’activitat en cas de problemes tècnics greus, imprevistos de força major o indisposició del treballador. Els participants seran avisats mitjançant mail i telèfon indicats en la seva reserva amb la major antelació possible. En cas que s’hagi d’interrompre un joc ja començat, Simulacre Vuit oferirà al client tornar a començar el joc en un altre dia que aquest triï (segons disponibilitat) de forma gratuïta.

Simulacre Vuit es reserva el dret a demanar drets d’imatge als usuaris. S’usaran les imatges preses a l’interior de les instal·lacions per a penjar-les en la web, en les xarxes socials i per al seu ús promocional.

TARIFES

El preu de la sessió varia depenent del número persones i horari triat. Simulacre Vuit es reserva el dret de modificar les tarifes sense previ avís, aquests canvis mai afectaran reserves ja confirmades.

Només s’accepta un codi de descompte per grup. Aquests descomptes poden estar subjectes a canvis i modificacions i s’apliquen per un temps determinat.

FORMES DE PAGAMENT

Per a reservar no és necessari registrar-se, tan sols emplenar un formulari. Primer cal seleccionar el dia, hora i sala que es desitgi, a continuació, el nombre de participants i finalment si es reserva 1 o 2 sales. Si es disposa d’un codi de descompte s’introduirà en aquest pas. Les tarifes s’actualitzaran automàticament.

Una vegada seleccionada la sessió es demanarà nom i cognom de la persona que reserva, un email, telèfon i adreça (opcional).

El pagament es realitzarà íntegrament, no fraccionat. En cas que les dades de contacte aportats per l’usuari siguin errònies o falses Simulacre Vuit no es responsabilitza dels problemes derivats de no poder contactar amb la persona per a informar de novetats o imprevistos relacionats amb la seva reserva.

La reserva d’una sessió queda confirmada una vegada finalitzat el pagament d’aquesta.

Una vegada feta la reserva, el client rebrà un correu electrònic automàtic de notificació de reserva recordant els detalls de la reserva i les condicions de compra. Si no es rep, preguem contactar per telèfon o mail explicant la incidència.

El pagament es fa a través de passarel·la de pagament segura, verificarà automàticament que la targeta de crèdit / dèbit està activada per al Comerç Electrònic Segur. El preu apareix especificat tant en la pàgina web com en el mail de confirmació de reserva.

Per al pagament s’accepten les següents targetes: VISA, VISA ELECTRON, Mastercard i American Express. Les dades que s’han de facilitar en fer el pagament són: nom, número de targeta, data de caducitat i codi de verificació o seguretat. Simulacre Vuit no té accés a les dades completes de la targeta de crèdit.

TERMINIS DE LLIURAMENT EN COMPRA DE PRODUCTES FÍSICS

Recollides en local:

Podrà recollir la seva comanda a partir del següent dia laborable a partir de la realització de comanda. És important que anomeni abans de venir (615643524) per a consultar horaris

Enviament a domicili:

L’enviament s’enviarà com a molt en els 2 dies laborables següents a la compra. L’enviament es realitzarà a través de correus certificat pel que rebrà la seva comanda en uns 5 o 6 dies laborables aproximadament. Els enviaments sol es realitzaran a Espanya península. Consultar per a Canàries i Balears.

DESISTIMENT

Per als productes de la botiga online el client disposa de catorze dies naturals des de la recepció de la comanda de la botiga online per a desistir voluntàriament de la seva compra, sense cap penalització i sense indicació dels motius. En cas que el consumidor i usuari vulgui desistir de la compra del producte, podrà utilitzar el formulari de desistiment (aquest formulari ho podrà trobar en la pàgina següent) per a comunicar la seva decisió al venedor.

S’haurà de retornar la compra amb tots els seus productes. En tot cas, per motius d’higiene els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar, en el seu embalatge i precinte original i amb tots els seus accessoris.

El client haurà d’assumir els costos de l’enviament per devolució. No s’acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts.

El client serà responsable que, tant el producte com el seu embalatge, arribi en perfecte estat, sent necessari empaquetar els articles de forma adequada, a fi d’evitar una possible deterioració durant el transport.

Una vegada rebut el paquet de devolució, verificarem el seu estat i en el moment en què comprovem que tant els articles retornats, com els possibles accessoris, mostres, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, li enviarem al client un correu electrònic per a notificar-li de l’aprovació o rebuig del seu reemborsament.

El reemborsament de tots els pagaments rebuts per la compra, inclosos les despeses de lliurament es realitzarà dins dels 14 dies naturals següents al desistiment.

El reemborsament serà processat a través del mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial.

Ens reservem el dret a retenir el reemborsament fins a haver rebut els productes o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

No realitzarem el reemborsament si el producte ha estat utilitzat.

En cas que el client rebi un producte equivocat o en mal estat, o en cas de pèrdua o danys de productes per part de l’empresa de transport, el client podrà sol·licitar la seva devolució i/o reposició, dins dels 14 dies naturals posteriors al lliurament d’aquest. En tal cas, ens comprometem a assumir els costos d’enviament de la devolució, ens encarregarem de recollir el producte defectuós i/o restituir el producte que manca per un altre producte idèntic sense cost addicional per al client.

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només haurà d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del producte comprat).

– A l’atenció de (aquí haurà d’inserir el nom de l’empresa, adreça completa i, si disposa d’ells, el número de telèfon, fax i correu electrònic):

– Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*).

– Demanat el/sol·licitat el dia(*).

– Nom i domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

– Data i signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

RESERVES

Es pot modificar o canviar una sessió gratuïtament si es fa 48 hores abans de l’inici de l’hora reservada. Es pot modificar la reserva a través del mail [email protected] sempre que es compleixin els terminis establerts prèviament. Si el resultat d’una modificació suposa un increment en el preu, es podrà abonar la diferència amb la mateixa targeta proporcionada o en efectiu, segons amb l’antelació que es faci la modificació. Si es produeix el cas contrari, una disminució del total ja pagat, la diferència es retornarà a la targeta proporcionada (7-10 dies laborables). Si per raons tècniques o d’un altre tipus Simulacre Vuit no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsaran les tarifes vigents, segons el desig de l’usuari. Si l’equip no es presenta íntegrament passats 15 minuts de l’hora de la seva reserva sense previ avís, es considerarà que ha rebutjat la reserva i es cancel·larà per a no perjudicar els següents grups. En aquest cas no tindrà dret a canvis ni devolucions.

PRODUCTES DE LA TENDA ONLINE

Per a sol·licitar un canvi de producte, el client ha de contactar amb atenció al client dins dels 14 dies naturals posteriors a la recepció de la comanda.

Per raons de salut i higiene no s’acceptaran productes que hagin estat desprecintats o utilitzats després del lliurament, de tal manera que hauran d’estar en perfecte estat i en les mateixes condicions en les quals van ser rebuts.

En cas de devolucions, les despeses d’enviament i recollida correran per compte del client. No s’acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts.

En cas que el producte a canviar tingui un preu major a l’anteriorment comprat, el client haurà d’abonar la diferència del valor. Si per contra, el nou producte té un preu menor a l’anteriorment comprat, no es retornarà la diferència de l’import en efectiu, sinó que es realitzarà en forma de xec regalo per a utilitzar en la seva pròxima compra.

Per a gestionar qualsevol tipus de devolució o canvi de productes comprats en https://roomescapempresas.es/ el client ha de posar-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció al Client per mitjà del correu electrònic: [email protected] o bé a través del telèfon 931268982, l’horari del qual d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 9h a 17h i divendres de 15h a 20h.

El client haurà d’indicar-nos el número de comanda i li direm exactament tots els passos a seguir.

L’informem també que no acceptarem canvis o devolucions que no hagin estat prèviament comunicats per les vies indicades.

CANCELACIONS

RESERVES

Es pot cancel·lar una sessió gratuïtament si es fa 48 hores abans de l’inici de l’hora reservada. La devolució es farà en la mateixa targeta proporcionada per al pagament. Les devolucions es fan efectives als 7-10 dies laborables (el temps varia depenent del banc del client). Es pot cancel·lar o modificar la reserva a través del mail de [email protected] o contactant a [email protected] sempre que es compleixin els terminis establerts prèviament. Si per raons tècniques o d’un altre tipus Simulacre Vuit no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsaran les tarifes vigents, segons el desig de l’usuari. Si l’equip no es presenta íntegrament passats 15 minuts de l’hora de la seva reserva sense previ avís, es considerarà que ha rebutjat la reserva i es cancel·larà per a no perjudicar els següents grups. En aquest cas no tindrà dret a canvis ni devolucions.

PRODUCTES DE LA TENDA ONLINE

El client podrà cancel·lar la comanda sense cap càrrec i sense aportar cap raó, havent de contactar al més aviat possible amb atenció al client en el telèfon: 931268982, o a través de la següent adreça de correu electrònic: [email protected]

Si la comanda no ha sortit dels nostres magatzems, el cancel·larem sense problema, però si la comanda ja està de camí, haurem d’esperar a rebre’l de tornada i una vegada confirmada la recepció d’aquest, es retornarà l’import del producte menys les despeses d’enviament i la devolució serà portada en la mateixa forma de pagament utilitzat en la compra.

PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractats conformement a el que s’estableix en la Política de Privacitat. En fer ús d’aquesta pàgina web es consent el tractament d’aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

MODIFICACIONS

EL PROPIETARI es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en la Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

Encara que EL PROPIETARI posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d’errors la informació continguda en la Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada al dia. Tampoc està garantida l’obtenció de cap resultat o fi concreta, per la qual cosa l’accés i utilització de la Web, és d’exclusiva responsabilitat dels usuaris i clients.

ACCIONS LEGALS

EL PROPIETARI perseguirà l’incompliment d’aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda de la Web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciadors, especialment els de Propietat Intel·lectual i Industrial, exercitant totes les accions, civils i penals, que li puguin correspondre en Dret.